ارائه مدلی فرهنگی مرتبط با اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران (مورد: دستگاه‌های اجرایی استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، رفتار سازمانی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران.

4 دانشیار، گروه آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: عوامل فرهنگی نقش تعیین کننده‌ای در اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌ها و سیاست‌های نظام اداری دارد. هدف این پژوهش، ارائه الگوی فرهنگی مرتبط با اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران است.
روش پژوهش: با بررسی مبانی نظری، مؤلفه‌های اصلی و فرعی و شاخص‌های مؤثر بر الگو شناسایی و سپس با روش دلفی و بر مبنای رویکرد قیاسی، شاخص‌ها و مؤلفه‌های تحقیق توسط خبرگان (50 نفر از اساتید دانشگاه رشته مدیریت) تائید گردید. با استفاده از پرسشنامه سنجش عوامل دربین پاسخ دهندگان (580 نفر ازمدیران میانی و پایه) صورت گرفت. در نهایت الگوی بدست آمده در این مرحله با تایید و تعدیل خبرگان به الگوی اثربخش ختم شده است. برای تعیین روایی از روایی محتوایی و سازه و برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آزمون t تک نمونه‌ای، مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان‌دهنده مناسب بودن الگوی پیشنهادی است و حاکی از آن است که میان مؤلفه‌های عوامل فرهنگی در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی بر اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری تأثیر معنی‌داری دارند.
نتیجه‌گیری: به منظور تسهیل در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری باید به عوامل فرهنگی در همه سطوح توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Model of cultural related to implementing of administration politices in Islamic republic of Iran (Case: Kerman excutive organizations)

نویسندگان [English]

  • maryam ranjbar 1
  • masood Pourkiani 2
  • malikeh beheshtifar 3
  • Ayyub Sheikhi 4
1 phd of management - university of kerman azad
2 , Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Department of Management, Rafsanjan Branch, Islamic Azad Uniyersity, Ranfsanjan, Iran
4 , Department of Statistics, Faculty of mathematics and computer ,Shahid Bahonar University of kerman , Kerman, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to design a cultural model related to the implementation of general policies of the administrative system in the body of the Government of the Islamic Republic of Iran (Case: Kerman Province executive agencies). This research is a descriptive-correlational method in terms of method, and is a developmental-applied goal, which has been gathered by field research. By examining the theoretical foundations, the main and sub-components and indices affecting the pattern were identified and formulated in the form of a scoring checklist. Delphi method based on deductive approach, research indicators and components were approved by experts.. After consultation and approval of experts, questionnaires were distributed among respondents (managers). Finally, the model obtained at this stage ends with the expert's approval and modification to the effective model.
The statistical population consisted of experts with sample size of 50 people and the middle managers and executives of Kerman province with sample size of 580 people. Data were collected using a researcher-made questionnaire that was used to determine the validity of content and construct validity and Cronbach's alpha method and hybrid reliability to measure the reliability and one-sample t-test, structural equation modeling was used for data analysis. The results indicate the appropriateness of the proposed model and indicate that among the factors of cultural factors at three levels of group, organizational and social have a significant impact on the implementation of general policies of the administrative system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Factors
  • Administrative system
  • General policies of the administrative system