نقش هوش فرهنگی در پیش بینی نیازهای اساسی روانشناختی افراد شرکت کننده در نزاع دسته جمعی در شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش فرهنگی در پیش‌بینی نیازهای اساسی روان‌شناختی افراد شرکت کننده در نزاع دسته جمعی شهر اردبیل است.
روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی‌افراد شرکت کننده در نزاع و درگیری گروهی بود که درسال 1396 به کلانتری‌های شهر اردبیل مراجعه کرده بودند. تعداد نمونه 123 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از بین 8 کلانتری انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل نشان داد که از بین مولفه‌های هوش فرهنگی، راهبرد فراشناخت (33/0=B) توانایی پیش‌بینی نیاز اساسی شایستگی و دانش شناخت (26/0=B) توانایی پیش‌بینی نیازِ ارتباط را دارند.
نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد نیازهای اساسی شایستگی و ارتباط از طریق هوش فرهنگی افراد درگیر در نزاع، قابل پیش‌بینی هستند. لذا پیشنهاد می‌گردد در جهت ارتقاء سطح آن کلاس‌های آموزشی در دوره‌های مجازات افراد شرکت‌کننده در نزاع و درگیری گروهی برگزار شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of cultural intelligence in predicting psychological basic needs of participants in group quarrel and clashes in Ardabil

نویسندگان [English]

  • z h 1
  • s t 2
  • ali jafari 3
1 Master of Psychology, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran (Corresponding Author).
3 faculty member
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the role of cultural intelligence in predicting psychological basic needs of participants in group quarrel and clashes in Ardabil. The research method was a descriptive correlation. The statistical population included all participants who were involved in group quarrel and clashes in Ardabil city in 1396. The sample number was 123 which was selected using cluster sampling of the number of 8 police stations. Cultural intelligence and psychological basic needs Questionnaires were completed. The data were analyzed with multiple regression. The results showed that the components of cultural intelligence, metacognition strategy (B=0.33), the ability has to predict competence basic needs, and knowledge cognition (B=0/26). The ability have to predict relatedness basic needs. In general, the results of the research showed that the competence basic needs and relatedness through cultural intelligence persons involved in a quarrel are predictable. The ability have to predict relatedness basic needs. In general, the results of the research showed that the competence basic needs and relatedness through cultural intelligence persons involved in a quarrel are predictable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural intelligence
  • autonomy
  • competence
  • Relatedness
  • group quarrel and clashes