ارزیابی فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد بجنورد، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد بجنورد، بجنورد، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اسفراین می‌باشد.
روش پژوهش: این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی‌اسفراین به تعداد 73 نفر بودند که با نمونه‌گیری طبقه‌ای و به شیوه در دسترس انجام شد و بعد از جمع‌آوری فقط 33 پرسشنامه صحیح تکمیل گردیده و قابل استفاده بود. برای جمع‌آوری داده‌ها نیز از پرسشنامه استاندارد OCAI استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از گرایش فرهنگی دانشگاه به فرهنگ بازار و فرهنگ سلسله مراتبی در وضع موجود و تمایل به افزایش فرهنگ طایفه‌ای و فرهنگ ادهوکراسی در وضع مطلوب است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد دانشگاه دارای سیستم کنترلی و سلسله مراتبی و رهبری سخت‌کوش و رقابتی در وضع موجود است و تصویر فرهنگ مطلوب حاکی از خواست کارکنان به حمایت بیشتر، جو مهربانانه‌تر و تاکید بر مشارکت فعال‌تر در امور و هم‌چنین تقویت پویایی و ریسک‌پذیری هوشمندانه در سازمان و توجه بیشتر به آینده سازمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the organizational culture in Islamic Azad university of Esfarayen

نویسندگان [English]

  • Zohreh AlipourTorbati 1
  • Royae Afrassiabi 2
1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Bojnourd Unit, Bojnourd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Bojnourd Unit, Bojnourd, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to evaluate the organizational culture in Islamic Azad university of Esfarayen.
Method: This research is practical based on its purpose and according to its methodology and nature is descriptive and scaling. The statistical community of this research are 73 staffs and professors in Islamic accessible method. After accumulation just 33 questionnaires are filled and practiced. For accumulating data, the standard questionnaire of OCAI was used.
Findings: The results of the research showed that there is a cultural intention by university to the marketing culture and hierarchy culture in the present status.
Conclusion: Intending to increase the tribal culture and Adhocracy is in an ideal position which indicates that the university has a controlling system, hierarchy and a diligent and competitive leader in the present status. An image of the ideal culture indicates that the request of the staff to have more support and a more friendly atmosphere and emphasis on a more active environment in doing tasks and reinforcing dynamism and intelligent risk taking in the organization and paying more attention to the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • OCAI
  • Islamic Azad University