بررسی وضعیت مدیریت هنری در مدارس منطقه 11 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود «مدیریت هنری» در مدارس منطقه 11 شهر تهران از دیدگاه مدیران، معلمان و دانش‌آموزان است. این مقاله در صدد ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت هنری با رویکرد توسعه فرهنگی و هنری است. در ابتدا بر ضرورت مدیریت هنری در مدارس، با ابزارهای نوین و اثربخش مدیریتی، تأکید شده و در این رابطه مدیریت هنری به‌ عنوان کارآمدترین ابزار و مدارس به ‌عنوان نهاد حساس فرهنگی و هنری معرفی شده است. در ادامه دیدگاه‌های دانش‌آموزان، معلمان و مدیران فرهنگی در مورد فعالیت‌های هنری و مدیریت هنری تحلیل و از دیدگاه محققان آسیب‌ها و مشکلات مدیریت هنری در مدارس تشریح شده است.
روش پژوهش: روش تحقیقی که در پژوهش حاضر استفاده شده از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان، مدیران و معلمان منطقه 11 شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه تعداد 80 از دانش‌آموزان و 44 از معلمان و مدیران برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. هم‌چنین ابزار گردآوری داده‌ها در پژوهش حاضر، پرسشنامه محقق ساخته است.
نتیجه‌گیری و یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت مدیریت هنری در مدارس منطقه 11 شهر تهران از حد متوسط پایین تر است و این نشانه ضعف مدیریت هنری در مدارس این منطقه به شمار می‌رود بنابراین وضعیت مدیریت هنری در بین مدارس این منطقه مطلوب نیست. بین دیدگاه دانش‌آموزان، معلمان و مدیران مدارس منطقه 11 نسبت به فعالیت‌ها و مدیریت هنری از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد، لذا داده‌ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Status Art management of area schools 11 of Tehran

نویسنده [English]

  • a b
Master student of Cultural Management and Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
This study was to Investigating the status of "Art management " in the school district 11 in Tehran , administrators, teachers and students. The methodology used in this study and the method is applied for the purpose. The study sample consisted of students, teachers, principals and district 11 in Tehran that using cluster sampling method, the number of 80 students and 44 teachers and administrators were selected as study samples. The data collection tool in the study questionnaire. And questions based on four ramifications of tasks, skills and management roles as well as for students of art and design is set.
The situation is not good. Art management at students and between teachers and administrators is lower than average. And among students and teachers and principals in 11, there was significant difference. The data are suitable for factor analysis.
Keywords: art, management, artistic management, schools (school, elementary, elementary)
Keywords

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: art
  • Management
  • artistic management
  • Schools