نقش میانجیگری یادگیری فردی در رابطه یادگیری الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مرکز محمودآباد واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران. (نویسنده مسئول).

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی مرکز محمودآباد واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی‌گری یادگیری فردی بین یادگیری الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد بوده است.
روش پژوهش:این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایشی، همبستگی می‌باشد.
جامعه آماری:جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد بود که بر این اساس 293 نفر از دانشجویان دانشگاه مورد تحقیق به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند.
روش انجام پژوهش: ابزار اندازه‌گیری این تحقیق سه پرسشنامه استاندارد یادگیری الکترونیکی (کینز، 2004)، یادگیری فردی (مقیمی، 1390) و پیشرفت تحصیلی (والراند، 1989) بود. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها ازروایی صوری و به منظور تعیین پایایی ابزار، از ضریب آلفای کرونباخ (برای پرسشنامه‌های یادگیری الکترونیکی برابر 825/0، یادگیری فردی برابر 863/0 و پیشرفت تحصیلی برابر 847/0) استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و با بکارگیری نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند.
یافته و نتیجه پژوهش: تحقیق نشان داد که، بین یادگیری الکترونیکی با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد و تحقیق نشان داد که، بین یادگیری الکترونیکی با یادگیری فردی در بین دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد و هم‌چنین تحقیق نشان داد که، بین یادگیری فردی با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد. در نهایت یادگیری فردی بین یادگیری الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نقش میانجی‌گیری دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Individual Learning in the Relationship Between E learning and Academic Achievement (Case Study: Students at Islamic Azad University of Mahmoodabad Branch)

نویسندگان [English]

  • nadi alizadeh 1
  • maryam rezaei 2
1 department of it&computer,islamic azad university,mahmoudabab
2 Islamic Azad University, Mahmood Abad, MSc in Educational Management
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study was to investigate the role of interpersonal learning between e-learning and academic achievement of students of Islamic Azad University of Mahmoud Abad.
Methodology: This research is a correlation based on the purpose of the applied type and according to the method of collecting data from the descriptive type and from the survey group.
Statistical population: The statistical population of this study was Azad University of Mahmoud Abad Islamic Azad University. 293 university students were selected randomly.
Method of research: The measurement tool of this research was three standard e-learning standard questionnaires (Keynes, 2004), individual learning (Moghimi, 2011) and academic achievement (Valerand, 1989). To determine the validity of the questionnaires, formal reliability was used and to determine the reliability of the tool, Cronbach's alpha coefficient (for electronic learning questionnaires equaled 0.825, individual learning was equal to 0.863 and academic achievement equaled 847). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression and analyzed using SPSS software.
Findings and Conclusion: Individual learning between e-learning and academic achievement of students has a mediating role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-learning
  • individual learning
  • academic achievement