رابطه فرهنگ سازمانی بااثربخشی ومیزان تعهدکارکنان(مطالعه موردی: کارکنان ستادی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت فرهنگی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (مسئول مکاتبات) nourimarjan203@yahoo.com

2 استادیار گروه مدیریت فرهنگی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ebrahimpour46@yahoo.com

3 استادیار گروه مدیریت فرهنگی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی و میزان تعهد کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود.
روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی (غیرآزمایشی) و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان و مدیران ستادی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می‌باشد که 500 نفر می‌باشند، 220 نفر طبق فرمول کوکران با استفاده از تصادفی طبقه‌ای به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2002)، اثربخشی سازمانی پارسونز (2009) و تعهد سازمانی آلن و مایر (2002) استفاده شد. روایی محتوا از طریق تایید اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی پرسشنامه‌ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی 90%، پرسشنامه اثربخشی سازمانی 87/0 و تعهد سازمانی 85/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و همه ابعاد اثربخشی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی هم نشان داد که مدل در جامعه کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دارای برازش می‌باشد.
نتیجه‌گیری: از نتایج پژوهش حاضر نتیجه گرفته می‌شود که مدیران سازمان‌های فرهنگی باید با تقویت ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان خود به تقویت اثربخشی و تعهد سازمانی بپردازند تا سازمان از مزیت‌های تقویت این متغیرها بهره‌مند شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Organizational Culture with the Effectiveness and Commitment of Employees (Case study: Headquarters of the Cultural and Art Organization of Tehran Municipality..

نویسندگان [English]

  • fatemeh nouri 1
  • alireza ebrahimpour 2
  • alireza salehi 3
1 Expert
2 Assistant Professor and Faculty Member of Azad University, Tehran South Branch
3 Assistant Professor and Faculty Member of Azad University, Tehran South Branch
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational culture and the effectiveness and commitment of staff members of Tehran's Municipal Cultural and Cultural Organization. The current research is applied in terms of the purpose of obtaining descriptive (non-experimental) and survey-based data. The population of this study includes all staff and directors of Tehran Art Municipality's Cultural-Arts Organization, which has been commissioned by 500 people. Twenty hundred subjects were selected by simple random sampling method. The data gathering tool in this study was Denison's Organizational Culture Questionnaire, Parsons Organizational Effectiveness, and Allen & Meyer Organizational Commitment Questionnaire. To assess the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha was used. Cronbach's alpha for organizational culture questionnaire was 90%, organizational effectiveness questionnaire was 0.87 and organizational commitment was 0.85. The regression method was used to study the hypotheses. From the results of this study, it is concluded that managers of cultural organizations should strengthen the organizational organizational culture in order to enhance organizational effectiveness and commitment in order to benefit the organizations from strengthening these variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • organizational commitment
  • organizational effectiveness
  • cultural organization of Tehran municipality