بررسی تحول فرهنگی در سازمان ها و نهادهای فرهنگی کشور

دوره 7، 3(پیاپی 21)، مهر 1392، صفحه 1-23

علی اکبر رضایی؛ نوریه شادالویی


طراحی الگوی توسعه روابط بین فرهنگی در عصر جهانی شدن

دوره 6، 3(پیاپی 17)، مهر 1391، صفحه 1-16

اسماعیل کاوسی؛ فرزانه احمدزاده؛ داود ستوده یگانه


عوامل تأثیر‌گذار بر سلامت نظام اداری در تحقق طرح تحول نظام اداری

دوره 7، 1 (پیاپی 19 )، فروردین 1392، صفحه 1-11

سیدرضا صالحی امیری؛ نوریه شادالویی


جایگاه سرمایه اجتماعی در ترسیم وضعیت فرهنگی کشور بر اساس سند چشم انداز 1404

دوره 6، 1(پیاپی 15)، فروردین 1391، صفحه 1-18

محمدرضا دلوی اصفهان؛ حسن قربانی؛ سید علیرض موسوی


عناصر فرهنگی مؤثر بر ارتقاء سرمایه فرهنگی در گلستان سعدی

دوره 5، 4 (پیاپی 14)، دی 1390، صفحه 1-31

محمد مهدی اسمعیلی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ علی اکبر رضایی


بررسی نقش مدیران فرهنگی صدا و سیما در روند جهانی شدن فرهنگ

دوره 5، 3 (پیاپی 13)، مهر 1390، صفحه 1-7

ابوالفضل صمدیان؛ سید بلال سید علوی


بررسی رابطه عوامل فرهنگی و برخورداری زنان از حقوق شهروندی

دوره 5، 2 (پیاپی 12)، تیر 1390، صفحه 1-18

محمد سلطانی‌فر؛ شهناز هاشمی؛ فرزانه یعقوبی‌راد


زمینه‌های فرهنگی مشارکت سیاسی

دوره 4، 3 (پیاپی 9)، مهر 1389، صفحه 1-13

محمد جواد آسایش زارچی


مدل مدیریت عملکرد در اماکن متبرکه (مورد مطالعه: آستان قدس رضوی)

دوره 3، 2(پیاپی 4)، تیر 1388، صفحه 1-17

دکتر سید علی اکبر افجه؛ محسن مرادی


بررسی ارتباط فرهنگ با نظریه نمایندگی مبتنی بر رویکرد مدیریت سود

دوره 3، 1 (پیاپی 3)، فروردین 1388، صفحه 1-19

دکتر رمضانعلی رویایی؛ دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمدرضا عبدلی


طراحی مدل اندازه گیری تأثیر رسانه ملی در توسعه فرهنگی

دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 1-22

دکتر رضا نجف بیگی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی


طراحی و تبیین مدل ارزیابی امور فرهنگی با استفاده از مدلهای کمی

دوره 2، شماره 1، مهر 1387، صفحه 1-13

دکتر عباس طلوعی؛ دکتر جعفر رحمانی


بررسی میزان مشارکت ناشران در فرآیند تولید کتاب در شهر تهران

دوره 2، پیش شماره دوم، فروردین 1387، صفحه 1-16

رمضانعلی رؤیایی؛ سهراب حمیدی


بررسی تأثیر ثبات شغلی مدیران بر میزان کارایی سازمان ها از دیدگاه کارمندان

دوره 7، 4 (پیاپی 22)، دی 1392، صفحه 1-16

علی ربیعی؛ زهرا نظریان؛ زهرا بهبهانی


ارائه الگوی مدیریتی «امنیت فرهنگی- اجتماعی» بر اساس عناصر هویت در ایران

دوره 8، 1 (پیاپی 23)، فروردین 1393، صفحه 1-10

سید رضا صالحی امیری؛ محسن قدمی؛ فاطمه براتلو