کلیدواژه‌ها = اثربخشی سازمانی
بررسی سبک رهبری تحول‌گرا و رابطه آن با اثربخشی سازمانی در سازمان صدا و سیما

دوره 15، شماره 53، آذر 1400، صفحه 37-62

علی میکائیلی؛ علی اکبر فرهنگی؛ حمید رضا حسینی دانا


رابطه فرهنگ سازمانی بااثربخشی ومیزان تعهدکارکنان(مطالعه موردی: کارکنان ستادی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 43)، اردیبهشت 1398، صفحه 95-112

فاطمه نوری؛ علیرضا ابراهیم پور؛ علیرضا صالحی


آسیب شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی سازمان های دولتی ایران و ارائه یک الگوی اثر بخش

دوره 2، شماره 1، مهر 1387، صفحه 77-86

دکتر مهرداد نوابخش؛ دکتر مسعود پور کیانی؛ دکتر حسین شریعت