کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
طراحی الگو بخش بندی فرهنگ سازمانی در انقلاب صنعتی نسل چهارم

دوره 16، شماره 56، شهریور 1401، صفحه 1-19

10.30495/jcm.2022.68714.1612

غلامرضا توکلی؛ محمد ظاهری؛ محمد مظاهری طاری


بررسی فرهنگ سازمانی (مدل کویین) با امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در سروش رسانه

دوره 15، شماره 51، اردیبهشت 1400، صفحه 83-95

جواد قاسمی؛ مرتضی غضنفری؛ علیرضا یدالهی


طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگ سازمانی برای نظام آموزش عالی ایران

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، بهمن 1399، صفحه 173-191

فیروز مهدی؛ محمد مجتبی زاده؛ نقی کمالی


شناسایی مبانی فرهنگ سازمانی موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 48)، تیر 1399، صفحه 20-33

مرضیه سادات اکبری؛ محسن قدمی؛ افسانه زمانی مقدم؛ سید رضا صالحی امیری؛ فاطمه فراهانی عزیزآبادی


ارزیابی فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 48)، تیر 1399، صفحه 47-58

زهره علی پورتربتی؛ رویا افراسیابی


تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت با میانجیگری سیستم های حسابداری مدیریت

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 48)، تیر 1399، صفحه 115-129

دنیا احدیان پورپروین؛ ندا حجازی فرهمند؛ ملیحه علی‌فری


بررسی فرهنگ سازمانی در برون‌سپاری پروژه‌هایIT سازمانی بر منابع انسانی؛ مخاطرات و مزایا

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 45)، آبان 1398، صفحه 37-46

مرتضی غضنفری؛ اعظم تحری النجارقی


رابطه فرهنگ سازمانی بااثربخشی ومیزان تعهدکارکنان(مطالعه موردی: کارکنان ستادی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 43)، اردیبهشت 1398، صفحه 95-112

فاطمه نوری؛ علیرضا ابراهیم پور؛ علیرضا صالحی


تحلیل ارتباط ابعاد فرهنگ سازمانی با مولفه‌های مدیریت کیفیت فراگیر

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 42)، اسفند 1397، صفحه 83-100

حسن قلاوندی؛ ایمان عباسی؛ فرشید اشرفی سلیم کندی


ارائه مدل تاثیر فرهنگ سازمانی بر اخلاق حرفه ای در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 40)، مرداد 1397، صفحه 117-128

مژگان شاعری؛ هادی رزقی شیرسوار


نقش فرهنگ سازمانی در تبیین رابطه بین مدل‌های تصمیم‌گیری و اعتماد سازمانی (مطالعه موردی آموزش و پرورش استان مازندران)

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 39)، اردیبهشت 1397، صفحه 31-49

محمد صالحی؛ محمدتقی معتمدی تلاوکی؛ صبحه گل نوروزی معلم کلایی