کلیدواژه‌ها = هویت
بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی جهانی شدن بر فرهنگ زنان

دوره 8، 2 (پیاپی 24)، مرداد 1393، صفحه 1-20

نوشزاد یگانه فینی؛ رحمت الله صدیق سروستانی؛ سید رضا صالحی امیری؛ زهرا بهبهانی


رقص‌های محلی ایران، جاذبه‌ای فرهنگی برای گردشگران

دوره 8، 2 (پیاپی 24)، مرداد 1393، صفحه 91-113

ارغوان اسعدی؛ سیدسعید سیداحمدی زاویه؛ عباس اردکانیان


بررسی رابطه آموزش موسیقی سنتی بر هویت ملی

دوره 7، 3(پیاپی 21)، مهر 1392، صفحه 39-62

محمدرضا تاجیک؛ نازنین پیله وری؛ یاشار اسدپور