کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
رابطه فرهنگ سازمانی بااثربخشی ومیزان تعهدکارکنان(مطالعه موردی: کارکنان ستادی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 43)، اردیبهشت 1398، صفحه 95-112

فاطمه نوری؛ علیرضا ابراهیم پور؛ علیرضا صالحی


بررسی رابطه علی بین سکوت در سازمان‌های فرهنگی شهر اصفهان و رفتار شهروندی با نقش میانجی تعهد سازمانی

دوره 10، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 49-59

اکرم اکبریان؛ محمد اسماعیل انصاری؛ علی شائمی؛ نرگس کشتی آرای