نویسنده = ���������� �������������� ��������
رابطه حکمرانی خوب با توسعه شهر خلاق فرهنگی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، بهمن 1399، صفحه 157-172

مهنوش خزایی؛ محسن عامری شهرابی؛ فرامرز ملکیان


شناسایی عوامل موثر بر رشد سخاوت سازمانی براساس روش پدیدارشناسی

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 47)، اردیبهشت 1399، صفحه 67-81

محسن عامری شهرابی؛ مریم امانی