نویسنده = ������������������ ��������...
تبیین ابعاد فرهنگ بازار و فرهنگ فروشنده در شهر تهران

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 41)، مهر 1397، صفحه 67-88

وحید صداقت آهنگری حسین زاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدا... کردناییج؛ منصوره لولاآور