نویسنده = �������������������� ��������
ارایه الگوی مدرسه‌ آینده با تاکید بر مؤلفه‌های فرهنگی

دوره 16، شماره 57، آبان 1401، صفحه 23-34

10.30495/jcm.2022.21107

ناهید شریفی؛ بدری شاه طالبی؛ اکبر اعتباریان


شناسایی مداخلات مؤثر بر کارآفرینی محصولات فرهنگی در ایران

دوره 16، شماره 57، آبان 1401، صفحه 73-88

10.30495/jcm.2022.21110

هدیه تنهایی راد؛ اکبر اعتباریان؛ علی رشیدپور


شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه فرهنگیان

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 49)، آذر 1399، صفحه 41-62

الهه محنتی نجف آبادی؛ اکبر اعتباریان؛ آذر قلی زاده؛ علی رشیدپور