نویسنده = ���������� �������� ������(��������)
کاربرد فناوری واقعیت افزوده در تبلیغات و بازاریابی

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 44)، تیر 1398، صفحه 101-112

طاهره ساعدی؛ رها(زهرا) خرازی آذر؛ افسانه مظفری