نویسنده = ���������� ���������������� ��������
رابطه بین تعارض کار – خانواده با نظام ارزشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد شهرکرد

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 38)، دی 1396، صفحه 47-60

عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ حسین جعفری چالشتری