نویسنده = �������������� ������������������ ��������
تحلیل راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی شهر اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی SWOT-QSPM

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 39)، اردیبهشت 1397، صفحه 69-80

لعیا جلیلیان؛ ایمان چقاجردی؛ زیبا فتوحی؛ سلما اعتباری گوهرریزی