نویسنده = ���������� ������������ ����������������
رابطه اخلاق کار اسلامی با نگرش نسبت به تغییر سازمانی در استانداری استان اصفهان

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 37)، آبان 1396، صفحه 49-62

محمدهادی منصور لکورج؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مجید ماهرانی برزانی؛ عباس قائدامینی هارونی