نویسنده = ���������� ���������� ��������
ارتباط بین مولفه‌های فرهنگی و ارزشیابی نگهداشت وجه نقد

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 43)، اردیبهشت 1398، صفحه 113-129

قادر داداش زاده؛ رضوان حجازی


تأثیر عناصر فرهنگی بر ریسک سقوط و جهش قیمت سهام

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 36 و 35)، خرداد 1396، صفحه 89-103

قادر داداش زاده؛ یونس بادآورنهندی