نویسنده = نادی علیزاده
.بررسی رابطه بین مدیریت دانش با هوش سازمانی و چابکی سازمان در بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 48)، تیر 1399، صفحه 87-101

نادی علیزاده؛ فرانک پایدار؛ حمزه علی انصاری