نویسنده = ������ �������������� ��������
عوامل موثر بر ارتقا اثربخشی شیوه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 36 و 35)، خرداد 1396، صفحه 53-70

مهدی شاه نوروزی؛ رضا اسماعیلی؛ سهیلا پرستگاری؛ سیدجواد امام جمعه زاده