نویسنده = �������������� �������������� ���������� �������� ��������������
شناسایی و مدیریت آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی شهر تهران

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 40)، مرداد 1397، صفحه 15-30

شهین السادات شهشهانی اصفهانی نژاد؛ شروین حداد