نویسنده = ���������������� ��������������
آینده‌نگاری وضعیت کتاب در ایران

دوره 17، شماره 59، خرداد 1402، صفحه 55-77

10.30495/jcm.2023.22319

محمد سرشار؛ سید رضا صالحی امیری؛ ابراهیم حاجیانی


طراحی الگوی مدیریت استعداد برای سازمان‌های فرهنگی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

دوره 16، شماره 57، آبان 1401، صفحه 1-22

10.30495/jcm.2022.69935.1622

داود ضامنی؛ عباس علی قیومی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ ناصر میرسپاسی؛ ابراهیم حاجیانی


ارزیابی اقدامات مقابله‌ای به منظور حفاظت از نمادهای ملی

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 34 - 33)، آذر 1395، صفحه 51-70

معصومه یگانه راد؛ سیدرضا صالحی امیری؛ ابراهیم حاجیانی