نویسنده = ���������� �������� ������������
ارزیابی اقدامات مقابله‌ای به منظور حفاظت از نمادهای ملی

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 34 - 33)، آذر 1395، صفحه 51-70

معصومه یگانه راد؛ سیدرضا صالحی امیری؛ ابراهیم حاجیانی