نویسنده = عباس قائدامینی هارونی
رابطه بین نظام ارزشی با هوش فرهنگی کار کنان سازمان‌های فرهنگی استان چهار محال و بختیاری

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 42)، اسفند 1397، صفحه 13-26

رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده


رابطه بین تعارض کار – خانواده با نظام ارزشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد شهرکرد

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 38)، دی 1396، صفحه 47-60

عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ حسین جعفری چالشتری


رابطه اخلاق کار اسلامی با نگرش نسبت به تغییر سازمانی در استانداری استان اصفهان

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 37)، آبان 1396، صفحه 49-62

محمدهادی منصور لکورج؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مجید ماهرانی برزانی؛ عباس قائدامینی هارونی