نویسنده = ���� ���������������� ��������
بررسی احساس شادکامی و عوامل موثر بر آن در بین مددجویان بهزیستی شهرستان رشت

دوره 9، شماره 30، اسفند 1395، صفحه 1-14

مجید حسینی‌نثار؛ صغری شب افروزان


آنومی اجتماعی و عوامل موثر بر آن(مورد مطالعه شهر رشت)

دوره 9، شماره 29، اسفند 1395، صفحه 19-32

مجید حسینی‌نثار؛ مصطفی فیض ثابت؛ صغری شب افروزان


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های فرهنگی استان گیلان

دوره 10، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 33-47

مجید حسینی نثار؛ صغری شب افروزان؛ سید محمد شفیعی


بررسی عوامل موثر بر تقاضای طلاق در دادگاه‌های خانواده شهر رشت

دوره 10، شماره 31، خرداد 1395، صفحه 29-42

مجید حسینی نثار؛ صغری شب افروزان؛ مصطفی فیض ثابت