نویسنده = ������������ �������� ������
طراحی الگوی مدیریت استعداد برای سازمان‌های فرهنگی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

دوره 16، شماره 57، آبان 1401، صفحه 1-22

10.30495/jcm.2022.69935.1622

داود ضامنی؛ عباس علی قیومی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ ناصر میرسپاسی؛ ابراهیم حاجیانی


شناسایی ابعاد و مولفه های فرهنگی و آموزشی الگوی ارتقاء فرهنگی آموزش زبان خارجی مورد مطالعه: زبان انگلیسی

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 43)، اردیبهشت 1398، صفحه 1-27

سمانه محمدخانی؛ عباسعلی قیومی؛ امیرحسین محمدداودی؛ سیده نازنین امیر ارجمندی