نویسنده = �������� �������� �������� ������������ ������������������