نویسنده = ���������������� ������������������
نقش موسیقی کردی در آیین‌های بومی – محلی کرمانشاهان

دوره 8، 4 (پیاپی 26)، دی 1393، صفحه 95-115

روناک احمدی پور؛ عبدالحسین مختاباد؛ مجتبی مقصودی