نویسنده = �������������� ���������������� ����������
تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات

دوره 8، 3 (پیاپی25)، آبان 1393، صفحه 65-78

سید بهرام مرتضوی اسکویی؛ مرضیه سادات اکبری؛ سهیلا بورقانی فراهانی