نویسنده = ���������������� ������������ ��������������
رقص‌های محلی ایران، جاذبه‌ای فرهنگی برای گردشگران

دوره 8، 2 (پیاپی 24)، مرداد 1393، صفحه 91-113

ارغوان اسعدی؛ سیدسعید سیداحمدی زاویه؛ عباس اردکانیان