نویسنده = ���������������� ��������
بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی جهانی شدن بر فرهنگ زنان

دوره 8، 2 (پیاپی 24)، مرداد 1393، صفحه 1-20

نوشزاد یگانه فینی؛ رحمت الله صدیق سروستانی؛ سید رضا صالحی امیری؛ زهرا بهبهانی


بررسی تأثیر ثبات شغلی مدیران بر میزان کارایی سازمان ها از دیدگاه کارمندان

دوره 7، 4 (پیاپی 22)، دی 1392، صفحه 1-16

علی ربیعی؛ زهرا نظریان؛ زهرا بهبهانی