نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های فرهنگی

دوره 8، 4 (پیاپی 26)، دی 1393، صفحه 1-12

عباسعلی قیومی؛ ابراهیم حاجیانی؛ سیده سیمین مرعشی شوشتری


بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی (فیس بوک) بر سبک زندگی جوانان

دوره 8، 4 (پیاپی 26)، دی 1393، صفحه 63-79

شیدا شکاری نمین؛ ابراهیم حاجیانی