نویسنده = �������������� ����������
رابطه مدیریت مشارکتی بر اثربخشی کارکنان شبکه رادیویی فرهنگ

دوره 9، شماره 1 (پیاپی27)، اردیبهشت 1394، صفحه 95-103

بهزاد آسمان نسب؛ فاطمه براتلو؛ علی اکبر رضایی


تأثیر برنامه های فرهنگی و عقیدتی بر شادی و نشاط بانوان شاغل مطالعه موردی وزارت جهاد کشاورزی

دوره 8، 3 (پیاپی25)، آبان 1393، صفحه 93-105

فاطمه براتلو؛ علی اکبر رضایی؛ سمانه لعله ای


ارائه الگوی مدیریتی «امنیت فرهنگی- اجتماعی» بر اساس عناصر هویت در ایران

دوره 8، 1 (پیاپی 23)، فروردین 1393، صفحه 1-10

سید رضا صالحی امیری؛ محسن قدمی؛ فاطمه براتلو


بررسی تأثیر سیاست گذاری فرهنگی بر موسیقی محلی گیلان

دوره 7، 4 (پیاپی 22)، دی 1392، صفحه 124-142

مصطفی فیض ثابت؛ سید عبدالحسین مختاباد؛ فاطمه براتلو