نویسنده = ���������������� ������ ������������������
بررسی تأثیر سیاست گذاری فرهنگی بر موسیقی محلی گیلان

دوره 7، 4 (پیاپی 22)، دی 1392، صفحه 124-142

مصطفی فیض ثابت؛ سید عبدالحسین مختاباد؛ فاطمه براتلو