نویسنده = �������������� ��������
نظری به مد و ارائه الگوی مدیریت مد

دوره 2، پیش شماره دوم، فروردین 1387، صفحه 111-120

علی رشید پور؛ ابوذر فردی بیرانوند؛ مهدی ماسوری