نویسنده = ���������� ���������� ������������
طراحی مدل فرایندی سیاستگذاری فرهنگی در سازمان های فرهنگی ایران

دوره 16، شماره 57، آبان 1401، صفحه 117-144

10.30495/jcm.2022.21112

فرشاد رحمتی زنجان طلب؛ سید رضا صالحی امیری؛ علی اکبر رضایی؛ افسانه زمانی مقدم


شناسایی مبانی فرهنگ سازمانی موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 48)، تیر 1399، صفحه 20-33

مرضیه سادات اکبری؛ محسن قدمی؛ افسانه زمانی مقدم؛ سید رضا صالحی امیری؛ فاطمه فراهانی عزیزآبادی


مقایسه نظرات نخبگان و مجریان در خصوص الزامات آموزش سواد رسانه‌ای (با رویکرد فرهنگی) به دانش آموزان ابتدایی

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 34 - 33)، آذر 1395، صفحه 31-49

رضا رحیمی؛ محمد سلطانی فر؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ افسانه زمانی مقدم؛ بهاره نصیری