نویسنده = ������������ ������ ��������
بررسی تأثیر آموزش های کارآفرینی، به عنوان یک عامل فرهنگی، بر توانمندسازی زنان

دوره 9، شماره 1 (پیاپی27)، اردیبهشت 1394، صفحه 15-28

مریم صوفی؛ علی اکبر رضایی


رابطه مدیریت مشارکتی بر اثربخشی کارکنان شبکه رادیویی فرهنگ

دوره 9، شماره 1 (پیاپی27)، اردیبهشت 1394، صفحه 95-103

بهزاد آسمان نسب؛ فاطمه براتلو؛ علی اکبر رضایی


تأثیر برنامه های فرهنگی و عقیدتی بر شادی و نشاط بانوان شاغل مطالعه موردی وزارت جهاد کشاورزی

دوره 8، 3 (پیاپی25)، آبان 1393، صفحه 93-105

فاطمه براتلو؛ علی اکبر رضایی؛ سمانه لعله ای