نویسنده = ������������ �������� ��������������
ارائه الگوی مهندسی فرهنگ با رویکرد آینده پژوهی

دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 23-39

دکتر عباس طلوعی اشلقی؛ دکتر عباسعلی قیومی


مهندسی فرهنگ در سطح سازمان های ایرانی

دوره 2، شماره 1، مهر 1387، صفحه 31-44

دکتر عباسعلی قیومی؛ دکتر اسماعیل کاوسی