نویسنده = ���������� ������������ ������������������
مهندسی فرهنگ در سطح روزنامه های دولتی ایران

دوره 3، 3 (پیاپی 5)، مهر 1388، صفحه 115-136

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ سیدعبداله سجادی جاغرق