نویسنده = �������������� �������� ����������������
تاثیر فرهنگ بر استنباط اخلاقی دانشجویان حسابداری

دوره 3، 3 (پیاپی 5)، مهر 1388، صفحه 85-101

دکتر رمضانعلی رویایی؛ دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ حسین جباری


بررسی ارتباط فرهنگ با نظریه نمایندگی مبتنی بر رویکرد مدیریت سود

دوره 3، 1 (پیاپی 3)، فروردین 1388، صفحه 1-19

دکتر رمضانعلی رویایی؛ دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمدرضا عبدلی


طراحی و ارائه مدل قیمت گذاری کالاهای فرهنگی

دوره 2، شماره 1، مهر 1387، صفحه 15-30

دکتر رمضانعلی رویایی؛ دکتر علی رشیدپور