نویسنده = ���������� ���������������� �������� �������� ��������
تاثیر دیپلماسی فرهنگی بر منافع ملی کشورها

دوره 3، 4(پیاپی 6 )، دی 1388، صفحه 107-122

دکتر زهرا خرازی محمدوندی آذر