نویسنده = ������������������ �������� ��������
تأثیر ارزش های فرهنگی بر محافظه کاری درگزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، 4(پیاپی 6 )، دی 1388، صفحه 23-37

دکتر هاشم نیکومرام؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ سعید خدایار یگانه


نقش سازمان های غیردولتی در شکل گیری و ارتقاء سرمایه اجتماعی

دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 41-57

دکتر اسماعیل کاوسی؛ دکتر هاشم نیکومرام؛ آذر کریمی حصاری