نویسنده = �������������� �������� ����������������
جامعه اطلاعاتی: فرصت‌ها وچالش‌های فراروی ایران

دوره 4، 1 (پیاپی 7)، فروردین 1389، صفحه 104-122

دکتر محمدمهدی مظاهری؛ داود احمدزاده