نویسنده = ������������ ���������������� ����������
تأثیر صادرات محصولات فرهنگی بر جهانی سازی

دوره 4، 1 (پیاپی 7)، فروردین 1389، صفحه 66-80

الهه حیدری زاده؛ فاطمه توحیدی اردهائی