نویسنده = ���������� ���������� ��������
تأثیر صادرات محصولات فرهنگی بر جهانی سازی

دوره 4، 1 (پیاپی 7)، فروردین 1389، صفحه 66-80

الهه حیدری زاده؛ فاطمه توحیدی اردهائی


نقش آموزش نوین و مهارتها در توسعه فرهنگی ( با تأکید بر مدارس)

دوره 2، پیش شماره دوم، فروردین 1387، صفحه 95-110

الهه حیدری زاده؛ حدیثه ذبیحی