نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
ارایه چارچوبی از عوامل موثر بر موفقیت ارایه خدمات دولت سیار در ایران

دوره 4، 3 (پیاپی 9)، مهر 1389، صفحه 96-116

نفیسه محمدی؛ دکتر علیرضا پورابراهیمی؛ دکتر عباس طلوعی اشلقی


ارائه الگوی مهندسی فرهنگ با رویکرد آینده پژوهی

دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 23-39

دکتر عباس طلوعی اشلقی؛ دکتر عباسعلی قیومی