نویسنده = ���������� ������������ �������� ������ ������
بررسی عوامل موثر در صادرات کالاهای فرهنگی در ایران و ارایه راهبردهای مدیریتی

دوره 4، 3 (پیاپی 9)، مهر 1389، صفحه 74-93

دکتر سید رضا صالحی امیری؛ دکتر اسمعیل کاوسی؛ پوراندخت تقدسی


ارزیابی نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تبادل فرهنگی با سایر کشورها

دوره 2، شماره 1، مهر 1387، صفحه 63-75

دکتر سید رضا صالحی امیری؛ سعید محمدی


بررسی وضعیت نشر حرفهای کتاب و سیاستهای دولتی در ایران

دوره 2، پیش شماره سوم، تیر 1387، صفحه 67-76

دکتر سید رضا صالحی امیری؛ فریده بهبهانیان