نویسنده = �������� �������������� ��������
طراحی الگوی توسعه صادرات کالاهای فرهنگی

دوره 4، 3 (پیاپی 9)، مهر 1389، صفحه 30-43

دکتر عباس معمارنژاد؛ زهره حسین زادگان


نقش صنعت فرهنگی بر توسعه فرهنگی، با تاکید بر کتاب و کتابخوانی

دوره 1، پش شماره اول، دی 1386، صفحه 45-59

دکتر سیدرضا صالحی امیری؛ زهره حسین زادگان