نویسنده = �������������������� �������� ��������
طراحی الگوی توسعه صادرات کالاهای فرهنگی

دوره 4، 3 (پیاپی 9)، مهر 1389، صفحه 30-43

دکتر عباس معمارنژاد؛ زهره حسین زادگان